I run

you run

we run

it does not matter

we run

it is

a part of a few

who know

it is true

it is

life…
IMG_3496